ACTIVITEITENVERSLAG

ACTIVITEITEN-
VERSLAG

Strategische participaties

Zefier heeft verschillende participaties in projecten die elektriciteit opwekken door middel van hernieuwbare bronnen, in casu windturbines en zonnepanelen. De statuten definiëren strategische participaties als “deelnemingen of andere investeringen in ondernemingen van publiek of privaat recht die geheel of ten dele, doch niet in ondergeschikte orde, actief zijn in de milieuvriendelijke energieopwekking en/of in de opslag van energie, hoofdzakelijk op het grondgebied van het Vlaams Gewest, met inbegrip van de gedeelten van de Noordzee waar België territoriale en exploitatierechten op kan doen gelden”.

Met 4,2 miljoen inwoners of 65 % van de Vlaamse bevolking is Zefier de facto de grootste onrechtstreekse burgercoöperatie. De partners van Zefier m.n. Engie-Electrabel, Eneco, Luminus en Storm bieden via respectievelijk Electrabel Co-green cv en een crowdlendingplatform (projecten van Wind4Flanders), een crowdfundingplatform (projecten van Portfineco met Eneco), Lumiwind cv en Storm cv, rechtstreekse burgercoöperatie aan.

Begin 2021 participeerde Zefier in 98 operationele windturbines met een geïnstalleerd vermogen van 273,80 MW en in 72.408 zonnepanelen met een geïnstalleerd piekvermogen van 20.897,71 kWp.

Klik hieronder op de knoppen voor informatie over een strategische participatie

Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en houdende diverse bepalingen heeft een belangrijke impact op Zefier.

Na juridisch advies heeft de raad van bestuur op 13 september 2019 besloten om de rechtsvorm van CVBA aan te houden gedurende de overgangsperiode tot 1 januari 2024. In 2023 zal via een statutenwijziging geopteerd moeten worden voor een door het WVV toegelaten rechtsvorm. Zoals het er naar uitziet is de keuze voor een BV de enige realistische keuze.

Tot uiterlijk 1 januari 2024 blijft Zefier dus een CVBA beheerst door het Wetboek van vennootschappen, met dien verstande dat bepaalde dwingende regels van het WVV m.b.t. de BV van toepassing zijn sedert 1 januari 2020.

Sedert de afkondiging van het WVV werd verwacht dat er werk zou gemaakt worden van reparatiewetgeving omdat talrijke bepalingen van het WVV in de praktijk bijzonder zware hinderpalen blijken te zijn.

Al op 16 april 2020 nam de Kamer van volksvertegenwoordigers reparatiewetgeving aan. Vervolgens werd ze op 6 mei 2020 officieel gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De reparatiebepalingen werden dezelfde dag nog van kracht.

De reparatiewetgeving stelt dat bestaande cvba’s (zoals Zefier) die niet voldoen aan de definitie van de coöperatieve vennootschap (CV zoals opgevat door Boek 6 van het WVV) de oude naam ‘CVBA’ moeten blijven gebruiken tot uiterlijk 1 januari 2024.

Voor cvba’s die wel voldoen aan de definitie van de coöperatieve vennootschap werden het vaste gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve op 1 januari 2020 automatisch omgezet naar een ‘onbeschikbaar eigen vermogensrekening’. Voor cvba’s die niet aan de definitie voldoen gebeurt dat pas op het moment dat ze een BV wor-den. Dus uiterlijk op 1 januari 2024. In de tussentijd kunnen die cvba’s blijven gebruikmaken van het vast en variabel kapitaal. In tegenstelling tot de cvba’s die voldoen aan de definitie van een CV, hoeven ze dus niet te werken met een ‘onbeschikbare eigen vermogensrekening’.

Tot hun omzetting blijven de bestaande cvba’s, overeenkomstig artikel 41 WVV, immers onderworpen aan het ‘oude’ Wetboek van Vennootschappen voor wat betreft de regels inzake kapitaal en de uittreding en uitsluiting van aandeelhouders (voor de andere on-derwerpen zijn de regels van Boek 5 voor een BV van toepassing).

Ondertussen hebben in de loop van 2020 EGPF, W4F en de projectvennootschappen 1 t.e.m. 4 van W4F de NV als nieuwe rechtsvorm gekozen. SPS FIN volgt in de loop van 2021.

Daarnaast hebben Portfineco en Terranova Solar hun statuten in overeenstemming gebracht met het WVV.

Vergaderingen van de bestuursorganen

1

Algemene vergadering

7

Raad van bestuur

ZITTINGEN

1

Algemene vergadering

7

Raad van bestuur

Mandaten namens Zefier

*Openbaar mandaat op 31 december 2020

EGPF

SOENS Rik: ondervoorzitter

DE WAELE Christophe: bestuurder

VANHEEL Harold: bestuurder

WIND4FLANDERS

SOENS Rik: voorzitter

KINDT Henk: bestuurder

PANIS Ann: bestuurder VANHEEL Harold: bestuurder

TERRANOVA SOLAR

DEPOORTER Kathleen*: bestuurder

* Schepen Evergem

PORTFINECO

DE FAUW Dirk*: bestuurder
* Burgemeester Brugge

DE WAELE Christophe: bestuurder

SPS FIN

HEIRMAN Bruno*: bestuurder

* Schepen Brasschaat

STORM WIELSBEKE

DE VOS Filiep*: bestuurder

* Schepen Wielsbeke

STORM ZANDVLIET

JANSSENS Eric: bestuurder

ZO-FIER**

DE WAELE Christophe: bestuurder KINDT Henk: bestuurder ** Sedert 15 januari 2021

Administratie

Directeur:

ROSSIE Philippe
philippe.rossie@zefier.be
09/263.41.69

Administratief verantwoordelijke:

BOSMANS Daisy
daisy.bosmans@zefier.be
09/263.41.63

Achtergrondinformatie

ODE is de sectororganisatie voor duurzame energie in Vlaanderen.

Website over hernieuwbare energie van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap.

https://www.vreg.be

De onafhankelijke autoriteit van de Vlaamse energiemarkt.

Achtergrond- informatie

https://www.ode.be

ODE is de sectororganisatie voor duurzame energie in Vlaanderen.

https://www.energiesparen.be/groene-energie-en-wkk

Website over hernieuwbare energie van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap.

https://www.vreg.be

De onafhankelijke autoriteit van de Vlaamse energiemarkt.