ALGEMENE
INFO

ALGEMENE
INFO

Voorstelling

Benaming en vorm

Zefier cvba (coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)

Registratienummer

RPR (rechtspersonenregister) 0680.832.904 ressorterende onder het rechtsgebied van Brussel

Maatschappelijke en administratieve zetel

Koning Albert II-laan 37 te 1030 Brussel (Schaarbeek)

Zenithbuilding, 14de verdieping

e-mail: info@zefier.be

Oprichting

Opgericht te Brussel op 7 september 2017. Een uittreksel uit de oprichtingsakte werd gepubliceerd in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 12 september 2017 onder nummer 17320387.

Statuten en statutenwijziging

De statuten werden gewijzigd door de buitengewone algemene vergaderingen van 22 december 2017 en 29 maart 2018.

Gepubliceerd in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van respectievelijk 22 februari 2018 onder nummer 18035714 en 4 mei 2018 onder nummer 18072107.

Vennoten

Zefier werd opgericht door drie toenmalige medewerkers van Intermixt. Zij onderschreven het minimumkapitaal van EUR 18.550 dat voor een derde door hen werd volgestort.

Tot en met 31 maart 2018 waren zij eveneens de enige bestuurders.


Hun mandaat was kosteloos en zij ontvangen ook geen enkele vergoeding van welke aard dan ook voor hun inbreng. Die inbreng wordt hen na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering terugbetaald.


Zij kunnen wel nog een oprichtersaansprakelijkheid oplopen indien de vennootschap binnen drie jaar na haar oprichting failliet verklaard wordt omdat het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bij de oprichting kennelijk ontoereikend was voor de normale uitoefening van de voorgenomen bedrijvigheid over ten minste twee jaar.


De vennoten van Zefier zijn sedert 1 april 2018 de 175 deelnemers van vijf ten gunste van o.m. Zefier per 1 april 2018 gesplitste Vlaamse financieringsverenigingen Figga, Finea, Fingem, Finilek en Finiwo, allen gemeenten van het Vlaams Gewest. Tevens zijn op vandaag om technische redenen ook de oprichters van Zefier nog vennoot, zij het met een te verwaarlozen aantal aandelen. De oprichters treden na de jaarvergadering van 13 juni 2019 uit de vennootschap.


Door fusies is het aantal gemeenten-vennoten sedert 1 januari 2019 gedaald naar 169.

Op 1 april 2018 is ook een nieuwe raad van bestuur aangetreden. De mandaten van de bestuurders lopen tot de jaarvergadering van 13 juni 2019.


Sindsdien bestaat de raad van bestuur uit 11 personen (4 vrouwen en 7 mannen). Doordat IKA beslist heeft niet in te kantelen werden 4 mandaten van het statutair voorziene maximum van 15 bestuurders niet ingevuld.

Toelichting

Statuten artikel 8 §2.

De volgende rekeningsectoren worden gecreëerd:

1° “Rekeningsector A” (vertegenwoordigd door de “aandelen A”) heeft betrekking op de investering van de Vennootschap in Electrabel Green Projects Flanders CVBA.

2° “Rekeningsector B” (vertegenwoordigd door de “aandelen B”) heeft betrekking op de investering van de Vennootschap in Portfineco NV.

3° “Rekeningsector C” (vertegenwoordigd door de “aandelen C”) heeft betrekking op de investering van de Vennootschap in SPS FIN CVBA (rechtstreeks of via Peerdsbos BVBA).

4° “Rekeningsector D” (vertegenwoordigd door de “aandelen D”) heeft betrekking op de investering van de Vennootschap in Storm Wachtebeke NV.

5° “Rekeningsector E” (vertegenwoordigd door de “aandelen E”) heeft betrekking op de investering van de Vennootschap in Storm Wielsbeke NV.

6° “Rekeningsector F” (vertegenwoordigd door de “aandelen F”) heeft betrekking op de investering van de Vennootschap in Storm Zandvliet NV.

7° “Rekeningsector G” (vertegenwoordigd door de “aandelen G”) heeft betrekking op de investering van de Vennootschap in Terranova Solar NV.

8° “Rekeningsector H” (vertegenwoordigd door de “aandelen H”) heeft betrekking op de investering van de Vennootschap in Wind4Flanders CVBA.

§3. Binnen een rekeningsector kunnen aandelen verder verdeeld worden in subsectoren, in functie van de rechten en plichten van de Vennoten in verband met de financiering en het resultaat van de Strategische Participatie waarop de rekeningsector betrekking heeft.


Wanneer een welbepaalde Strategische Participatie voor rekening van een Vennoot volledig gefinancierd is door eigen vermogen van de Vennootschap, dan behoren de aandelen die de rechten en plichten van die Vennoot met betrekking tot die Strategische Participatie vertegenwoordigen, tot de hoofdsector van de rekeningsector die betrekking heeft op die Strategische Participatie.


Wanneer een welbepaalde Strategische Participatie voor rekening van een Vennoot geheel of gedeeltelijk gefinancierd is door vreemd vermogen van de Vennootschap, dan behoren de aandelen die de rechten van die Vennoot met betrekking tot die Strategische Participatie vertegenwoordigen, tot een subsector van de rekeningsector die betrekking heeft op die Strategische Participatie. Het feit dat aandelen behoren tot een subsector, wordt aangeduid door de kenletter van de relevante rekeningsector te laten volgen door een accent (').

Raad van bestuur

(Samenstelling en functie in het openbaar bestuur per 31 december 2018*)

Secretaris: ROSSIE Philippe


Commissaris-revisor:

VAN DEN BROECK Dirk (vaste vertegenwoordiger van Grant Thornton Bedrijfsrevisoren cvba)